Statut fundacji

STATUT FUNDACJI ROZWOJU TADAM

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Fundacja Rozwoju Tadam zwana dalej „Fundacją” działa na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja ustanowiona została przez Lidię Pokorską oraz Jakuba Pokorskiego, zwanymi dalej Fundatorami.
 3. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, poprzez ustanowione w niniejszym statucie organy.
 4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 5. Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności  na  rzecz  dzieci  i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji i organizacji wolontariatu oraz prac społecznych, działalności   na   rzecz   rodziny,   macierzyństwa,   rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalności na rzecz równych praw kobiet, działalności   na   rzecz   rodziny,   macierzyństwa,   rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Płock, ul. Czwartaków 22, poczta 09-410 Płock województwo mazowieckie, powiat Płock, gmina Płock. 
 2. Terenem działania Fundacji jest powiat Płock, gmina Płock przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja może tworzyć działy, zakłady i filie.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

1.Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 

5. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Podstawowym celem działalności Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i niniejszym statucie jest:

a. Wspieranie rozwoju osób utalentowanych.

b. Edukacja i promocja rękodzieła

c. Rozwijanie kreatywności, pasji, talentów u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

d. Edukacja i rozwój społeczności w kierunkach artystycznych.

e. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

f. Promocja twórczego, kreatywnego sposobu spędzania czasu.

g. Upowszechnianie idei recyklingu, upcyklingu, „zero waste” oraz wartości proekologicznych.

h. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

i. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.

j. Wyrównywanie szans osób z grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m. in. niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych  społecznie, kulturowo).

k. Działalność na rzecz wspierania kobiet.

l. Aktywizacja młodych matek.

m. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz promowanie i upowszechnianie różnych form współpracy międzypokoleniowej.

n. Działalność zmierzająca do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów społecznych.

o. Działalność na rzecz upowszechniania tradycji narodowej,  sztuki ludowej, pielęgnowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

p. Promocja i organizacja wolontariatu oraz prac społecznych.

q. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: oświata, kultura, jak również organizacji działających w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów i różnego rodzaju zajęć jednorazowych lub cyklicznych o profilu kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, rękodzielniczym i innych powiązanych z celami statutowymi fundacji.

b. Działalność edukacyjną

c. Organizowanie eventów kulturalnych, artystycznych, sportowych lub rozrywkowych (np. wystaw, wykładów, pokazów, festiwali, turniejów, zawodów, widowisk, i innych wydarzeń ) mających na celu popularyzację dziedzin w obszarze działalności fundacji oraz talentów podopiecznych fundacji.

d. Organizowanie spotkań okolicznościowych, pikników, uroczystości i innych wydarzeń   mających na celu  integrację różnych społeczności (np. kobiet, matek, młodzieży, osób starszych itp.).

e. Przeprowadzanie akcji oświatowych, informacyjnych, promocyjnych, obejmujących swą tematyką cele statutowe Fundacji.

f. Przyznawanie nagród i stypendiów dla utalentowanych dzieci i młodzieży. 

g. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej, organizacyjnej  dla utalentowanych dzieci i młodzieży.

h. Upowszechnianie wiedzy na tematy związane z działalnością statutową Fundacji  poprzez działalność wydawniczą i publicystyczną (np. publikację książek, poradników, artykułów, tutoriali oraz innych materiałów, także w internecie).

i. Tworzenie warunków do szeroko pojętego rozwoju dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym w obszarze działalności fundacji.

j. Tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych.

k. Inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundacje w toku działalności.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

4. Niniejszy statut, jak również inne akty wewnętrzne Fundacji, zabraniają:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków jej organów jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi” 

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;

d) dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

5. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a. funduszu założycielskiego;

b. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;

c. dotacji i subwencji;

d. majątku ruchomego i nieruchomego;

e. praw majątkowych Fundacji;

f. ze zbiórek i imprez publicznych;

g. lokat kapitałowych;

h. nawiązek orzekanych przez sądy karne;

i. dotacji z programów Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

6. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

7. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych.

8. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych  kosztów działalności Fundacji.

§ 8

1. Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, subwencji, spadków czy zapisów mogą być przeznaczone na cele statutowe Fundacji z poszanowaniem woli ofiarodawców.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 10

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującym  prawem w tym zakresie.

Władze Fundacji

     § 11

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu..

3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu wykonywanych funkcji i udziału w pracach Fundacji. Mogą również otrzymywać zwrot poniesionych wydatków.

4. Poza pełnioną funkcją Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umów o pracę, zlecenia, dzieło czy też na innej podstawie prawnej i z tego tytułu pobierać wynagrodzenie.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 12

1. Zarząd składa się z przynajmniej dwóch członków i jest wybierany bez określonej kadencji. W skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes, mogą również wchodzić inni członkowie. Prezesa i Wiceprezesa członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych podczas głosowania członków Zarządu.

2. Członkowie pierwszego Zarządu wybierani są przez Fundatorów. Kolejni członkowie Zarządu wybierani są przez powołanych już członków Zarządu, którzy pełnią swoją funkcję, zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych podczas głosowania członków Zarządu. W przypadku zmiany całego Zarządu, odchodzący Zarząd powołuje nowy Zarząd, wskazując Prezesa i Wiceprezesa.

3. O ile ustawa czy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych podczas głosowania członków Zarządu

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich Fundatorów.

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego ustąpienia złożonego w formie pisemnej rezygnacji na ręce któregokolwiek z Fundatorów;

b. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c. odwołania o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;

d. śmierci członka Zarządu. 

6. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

7. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, zwłaszcza przez Prezesa Fundacji,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. dokonywania zmian statutu,
 8. prowadzenie spraw związanych z połączeniem lub likwidacją Fundacji.

8. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 14

Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji likwidator zawiadamia ministra właściwego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 18

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym przez sąd rejestrowy właściwy dla miejsca jej siedziby.