Regulamin

Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Tadam

aktualny na dzień 1.03.2021

1.

1.1. Fundacja Rozwoju Tadam, zwana dalej Organizatorem prowadzi swoje działania pod adresem Płock, ul. Wyszogrodzka 144, Galeria Wisła I piętro

1.2. Przestrzeń ta podzielona jest jest na dwie strefy:

 • STREFĘ WARSZTATOWĄ, w której odbywają się organizowane wydarzenia
 • STREFĘ CHILLOUT , w której można przebywać bez ograniczeń, zapisów i opłat, poza trwaniem zorganizowanych wydarzeń ale w czasie otwarcia lokalu, w ustalonych dniach i godzinach.

1.3. Wydarzenia organizowane przez mogą przybierać formę kursów, warsztatów, szkoleń, prelekcji, wykładów, zajęć, spotkań, itp.

1.4. Fundacja organizuje wydarzenia, w których::

 • udział jest bezpłatny (koszty organizacji pokrywa Organizator ze środków własnych lub dotacji)
 • udział jest płatny (koszty organizacji są w całości lub częściowo pokryte z opłat uczestników)

1.5. W wydarzeniach może uczestniczyć każda dorosła osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.

2.

2.1. Udział uczestników w wydarzeniach jest dobrowolny.

2.2. Udział w wydarzeniach w strefie warsztatowej zawsze wymaga rejestracji. Rejestracja jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Rejestracji można dokonać poprzez:

 • zgłoszenie udziału (imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dokładna nazwa wydarzenia i termin) mailem na adres tadam@fundacjatadam.org
 • wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Organizatora http://www.fundacjatadam.org
 • bezpośredni kontakt z Organizatorem i podanie własnego adresu email, na który zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.

2.3. W przypadku wydarzeń płatnych konieczne jest uiszczenie opłaty za udział w wydarzeniu w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

2.4. Warunkiem koniecznym udziału w wydarzeniach jest także:

 • pisemne zaakceptowanie przez Uczestnika treści niniejszego Regulaminu
 • pisemne zaakceptowanie Regulaminu konkretnego wydarzenia (o ile taki istnieje i jest podany na stronie wydarzenia lub udostępniony uczestnikowi droga pisemną)
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Polityką prywatności Fundacji ROZWOJU TADAM, w zakresie koniecznym do realizacji danego Wydarzenia

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji miejsca.

2.5. Liczba miejsc w ramach organizowanych wydarzeń może być ograniczona. Podczas rezerwacji miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji, gdy ilość zarejestrowanych Uczestników osiągnie maksymalną liczbę dla danego wydarzenia, jak również do prowadzenia list rezerwowych.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji miejsca dla uczestnika, który 3-krotnie nie stawił się na organizowane wydarzenie, mimo dokonania rezerwacji.

3.

3.1. Opłatę za udział w wydarzeniach płatnych należy uiścić w terminie 3 dni od rezerwacji miejsca.

3.2. Opłatę można zrealizować :

 • w formie przelewu na konto Organizatora podane na stronie http://www.fundacjatadam.org (konieczne jest podanie w tytule przelewu danych Uczestnika, nazwy i terminu Wydarzenia, którego dotyczy opłata)
 • w formie gotówkowej w siedzibie fundacji

3.3 W przypadku braku uiszczenia opłaty w wyżej wymienionym terminie, Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników wydarzenia, na rzecz kolejnych chętnych.

3.4. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniach (także po dokonaniu opłaty) na następujących zasadach:

 • rezygnacja do 8 dni przed terminem Wydarzenia – zwrot 100% wpłaconych środków w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji.
 • rezygnacja w terminie krótszym niż 8 dni przed terminem Wydarzenia – Uczestnik traci prawo do zwrotu wpłaconych środków na rzecz Organizatora. Uczestnik ma jednak prawo przekazać udział dowolnej osobie, o ile poinformuje o tym fakcie pisemnie Organizatora i przekaże dane osoby zastępującej Uczestnika.

3.5. Nieobecność uczestnika w wydarzeniu, niezależnie od przyczyny, nie stanowi podstaw do zwrotu wpłaty.

3.6. Rachunek za udział Uczestnika w Wydarzeniu jest wystawiany wyłącznie na jego życzenie, po przekazaniu danych do rachunku Organizatorowi mailem na adres tadam@fundacjatadam.org w terminie do 3 dni roboczych od wpłaty na konto lub w dniu wpłaty gotówkowej. Rachunek wysyłany jest droga mailową.

3.7. W przypadku odwołania wydarzenia płatnego, Organizator jest zobowiązany do dokonania pełnego zwrotu wpłaconych przez Uczestników środków w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odwołania Wydarzenia Płatnego.

3.8. W przypadku zmiany terminu wydarzenia – uczestnik ma prawo zdecydować o zwrocie wpłaconych środków lub przesunięciu ich na nowy termin.

4.

4.1. Organizator określa dokładnie czas, miejsce i datę wydarzenia, tematykę oraz koszt udziału w wydarzeniu w przypadku wydarzeń płatnych. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany tych informacji. W przypadku ich zmiany – Uczestnikowi przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z udziału.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, w przypadku:

– wystąpienia siły wyższej

– wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia (np. choroba prowadzącego, odwołanie udziału przez współorganizatorów, niestosowne warunki lokalowe lub pogodowe, itp)

– zbyt małej liczby uczestników

– bez podania przyczyny

4.3. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator zobowiązany jest do powiadomienia zarejestrowanych na Wydarzenie Uczestników wysyłając sms na podany numer telefonu lub email na wskazany adres mailowy.

4.4. Organizator ma prawo odmówić udziału w Wydarzeniu Uczestnikowi, jeśli:

 • jego stan lub zachowanie wskazuje na przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • jego stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników
 • jego zachowanie jest nieodpowiednie w stosunku do Organizatora lub innych uczestników.
 • na skutek niewywiązania się z obowiązków wskazanych w punkcie 2 niniejszego regulaminu, został skreślony z listy uczestników.

4.5. Organizator zapewnia wszelki sprzęt oraz materiały wymagane do odbycia się wydarzenia oraz opiekę Instruktora, chyba, że w szczegółowym opisie wydarzenia zawarta jest inna informacja.

4.6. Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego osobiście wytworzone, chyba, że w szczegółowym opisie wydarzenia zawarta jest inna informacja (np. tworzenie na cel charytatywny)

4.7. Organizator zapoznaje Uczestników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, warunkami przeciwpożarowymi oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w strefie warsztatowej a także innymi aktualnie obowiązującymi przepisami (np. wytycznymi sanepidu)

5.

5.1. Uczestnicy są zobowiązani do:

 • przestrzegania przyjętych norm społecznych i obyczajowych
 • stosowania się do regulaminów obiektu, w którym odbywają się wydarzenia oraz zasad prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w strefie warsztatowej
 • przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, zaleceń epidemicznych oraz innych zaleceń osób prowadzących wydarzenia
 • upewnienia się, że ich stan zdrowia oraz stan zdrowia dzieci znajdujących się pod ich opieką umożliwia w bezpieczny sposób udział w Wydarzeniu i nie zagraża pozostałym osobom w nim uczestniczącym
 • dbania o czystość oraz porządek na terenie obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie
 • punktualnego stawienia się przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia oraz opuszczenia obiektu tuż po jego zakończeniu

5.2. Za wszelkie spowodowane ze swojej winy straty lub zniszczenia, odpowiedzialność ponosi Uczestnik, który tym samym zobowiązuje się do naprawienia powstałej szkody lub pokrycia kosztów naprawy. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

5.3. W czasie trwania wydarzeń zabronione jest:

 • spożywanie lub pozostawanie pod wpływem napojów alkoholowych, substancji odurzających lub psychoaktywnych a także używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • rejestrowanie w jakiejkolwiek formie przebiegu Wydarzenia, w szczególności poprzez jego fotografowanie, filmowanie, jak również dokonywanie nagrań video i audio.
 • Zachowanie uniemożliwiające przeprowadzenie warsztatu w zaplanowanej formie

6.

6.1. Uczestnik bierze udział w wydarzeniach na jego wyłączną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Wydarzeniu, w szczególności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe u Uczestników w trakcie trwania Wydarzenia.

6.2. Osoby biorące udział w warsztatach rękodzielniczych mają świadomość pracy z ostrymi narzędziami i biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla zdrowia podczas użytkowania maszyn do szycia (w tym wystąpienia urazów mechanicznych: ukłucia, przeszycia, rany cięte, wynikających z nieuważnej obsługi maszyny do szycia, nożyc, igieł, szpilek oraz poparzeń gorącą powierzchnią maszyn prasowalniczych).

6.3. Opiekunowie prawni zapisujący na warsztaty rękodzielnicze uczestników niepełnoletnich mają świadomość iż na Warsztatach szycia używane są ostre narzędzia i biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla zdrowia podczas użytkowania maszyn do szycia (w tym wystąpienia urazów mechanicznych: ukłucia, przeszycia, rany cięte, wynikających z nieuważnej obsługi maszyny do szycia, nożyc, igieł, szpilek oraz poparzeń gorącą powierzchnią maszyn prasowalniczych).

6.4. Organizator zaleca każdemu Uczestnikowi wcześniejszą konsultację medyczną z lekarzem prowadzącym odpowiednim dla stanu zdrowia fizycznego i psychicznego Uczestnika i charakteru danych zajęć, w celu uzyskania wskazań, przeciwwskazań i zaleceń co do udziału Uczestnika w zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki udziału w Wydarzeniach.

6.5. Dokonując rezerwacji miejsca w Wydarzeniach Uczestnik oświadcza, że:

 • do udziału przystępuje dobrowolnie
 • nie są mu znane żadne przeciwwskazania (zwłaszcza zdrowotne) do udziału w danym Wydarzeniu,
 • jest w stanie samodzielnie regulować swoje zaangażowanie w zajęcia na podstawie własnych doświadczeń lub uzyskanej przed zajęciami porady specjalisty

6.6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach udziału w Wydarzeniu.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie po zakończeniu Wydarzenia, za zniszczenie lub utratę własności Uczestników w trakcie Wydarzenia, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez Uczestnika wobec osób trzecich lub innych Uczestników.

6.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie biorące wraz z nimi udział w Wydarzeniach. Oznacza to, że Organizator nie przejmuje odpowiedzialności za bezpieczeństwo przyprowadzonych dzieci, jak również za potencjalne szkody przez nie spowodowane. Jednocześnie Opiekun dziecka jest zobowiązany do udzielenia prowadzącemu Wydarzenie istotnych informacji o znajdujących się pod ich opieką dzieciach, które mogą mieć znaczenie dla przebiegu Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach dziecka, jeśli jego zdaniem jest to niebezpieczne dla dziecka lub charakter zajęć wyklucza udział nieletnich.

7.

7.1, Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniach wyrażają zgodę na możliwość nieodpłatnego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo wykorzystania swojego wizerunku (wykonanych w trakcie Wydarzenia zdjęć, filmów i nagrań audio przedstawiających Uczestnika lub jego głos) bez podania danych osobowych przez Organizatora do celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością statutową Fundacji Rozwoju Tadam w mediach elektronicznych i drukowanych należących do Organizatora.

7.2. Zarejestrowany wizerunek będzie przetwarzany przez Organizatora zgodnie z treścią Polityki prywatności Fundacji Rozwoju Tadam.

7.3. Uczestnik biorący udział w Warsztatach oświadcza, że został poinformowany, iż administratorem jego danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Tadam z siedzibą w Płocku przy ulicy Czwartaków 22. Dane zbierane są w celu realizacji oferty oraz w celach promocyjnych, zgodnie z Polityką prywatności Fundacji Rozwoju Tadam Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji oferty.