Majątek fundacji

1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

2. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

3. Statut fundacji, jak również inne akty wewnętrzne Fundacji, zabraniają:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków jej organów jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi” 

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;

d) dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

4. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

  • funduszu założycielskiego;
  • darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
  • dotacji i subwencji;
  • majątku ruchomego i nieruchomego;
  • praw majątkowych Fundacji;
  • ze zbiórek i imprez publicznych;
  • lokat kapitałowych;
  • nawiązek orzekanych przez sądy karne;
  • dotacji z programów Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

5. Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, subwencji, spadków czy zapisów mogą być przeznaczone na cele statutowe Fundacji z poszanowaniem woli ofiarodawców. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

6. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych.

7. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych  kosztów działalności Fundacji.

8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującym  prawem w tym zakresie.

9. Fundacja może prowadzić odpłatną działalnością pożytku publicznego (np. pobierając opłatę za świadczone usługi)

10. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

11. Fundacja nie ma statutu OPP


Darowizna 

Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888): darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.  W przypadku darowizny korzyści są tylko po stronie obdarowanego. Jako rodzaj korzyści dla podmiotu, który dokonuje darowizny, można potraktować uprawnienia do odpisów podatkowych z tytułu darowizn.

Sponsoring 

oznacza odpłatne przysporzenie majątkowe, wyrażające się w pieniądzach, rzeczach bądź usługach, dokonywane przez określonego przedsiębiorcę (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wskazanych w umowie sponsoringu, a zmierzających do utrwalenia lub spotęgowania renomy sponsora, do podwyższenia stopnia jego popularności w odnośnym środowisku społecznym oraz do zwiększenia jego zysków. (definicja na podstawie Lech Stecki, Sponsoring)